novosti 
 fondacija 

Fondacija

 

Osnivanje i Cilj

Zadužbina Mihaila Žikića (Michael-Zikic-Stiftung) je osnovana 9. decembra 1998. godine od strane lekara iz Detmolda dr med. Mihaila Zikica. To je samostalna Zadužbina gradjanskog prava sa sedištem u Bonu (SR Nemacka).

Cilj delovanja Zadužbine je podrška i razvoj naučne i kulturne saradnje izmedju Srbije i Nemačke. Težište delovanja čine programi iz interdisciplinarnih srpsko-nemačkih istraživanja. Integracija Srbije u evropske strukture predstavlja globalni okvir delovanja Zadužbine.

Zadužbina sledi isključivo i neposredno bezprofitne i opštekorisne ciljeve.

Statut Zadužbine, pravilnik, godišnji izveštaji kao i druge informacije moge se naći na download (na nemackom).

U decembru 2005. godine u Beogradu je osnovan Fond Mihaila Žikića koji je pri Ministarstvu kulture Republike Srbije registrovan kao bezprofitna organizacija. Fond sledi iste ciljeve kao i Zadužbina i njegovo sedište je u Beogradu.

Svrha

Zadužbina ima za svrhu podsticanje srpsko-nemačkih odnosa kroz pomaganje nauke i istraživanja na polju humanističkih nauka, obrazovanja i vaspitanja, umetnosti i kulture u obe zemlje (§ 2 statuta Fondacije).

Programi

Nauka
Težište delovanja Zadužbine je fokusirano na društvene nauke i usmereno ka ostvarivanju sledećih programa:

Analysis
U sklopu programa Analysis sprovode se istraživački projekti, studije i analize.

Conference
Program Conference podrazumeva naučne skupove i javne debate.

Forum
U okviru programa Forum, Zadužbina organizuje pojedinačna predavanja i serije predavanja.

Publikacije
Pored edicija koje su vezane za same programe (Analysis, Conference, Forum), Zadužbina objavljuje takodje:

Laudatio
U sklopu edicije Laudatio publikuju se zbornici i počasna izdanja.

Dokumentation
U sklopu Dokumentation objavljuju se izveštaji i zbornici sa studijskih putovanja Fondacije.

Obrazovanje
Delatnosti Zadužbine Mihaila Žikić u oblasti obrazovanja su mnogostruka. Pored organizacije studijskih, edukativnih i tematskih putovanja, Zadužbina dodeljuje stipendije učenicima i studentima.

Jedan od glavnih ciljeva Zadužbine je podsticanje razvoja demokratije u Srbiji. S tim u vezi Zadužbina pokusava da unapredi saradnju izmedju srpskih i nemačkih neprofitnih organizacija i da organizacijama iz Srbije koje deluju u civilnom sektoru pruži potrebne savete o mogućnostima finansiranja i saradnje sa partnerima iz Evropske Unije.

Umetnost
U oblasti umetnosti Zadužbina se zalaze za unapredjenje dijaloga izmedju nemačkih i srpskih umetnika. Ona se posebno angažuje na podršci medjusobnom razumevanju kroz umetnost.

 

Dobrovoljni prilozi

Zadužbina je rešenjem nadležnog poreskog organa (Finanzamt Bonn) od 19. decembra 2011. godine, pod poreskim brojem 205/5767/1130, priznata kao isključivo i neposredno bezprofitna i opštekorisna organizacija. Dobrovoljni prilozi Zadužbini mogu u punom iznosu da budu odbijeni od poreza.

 

Zadužbina Mihaila Žikića je clan Saveznog udruženja nemačkih zadužbina.

 
 
 
 
© 1999-2014 Michael-Zikic-Stiftung | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss